Záruka a reklamace

Nákupní řád :: PRODEJSPERKU.CZ ::

Procházením jednotlivých kategorií si můžete prohlížet nabízený sortiment výrobků. Stiskem tlačítka ::Koupit:: umístíte vybraný výrobek do vašeho nákupního Košíku. Obsah košíku můžete libovolně měnit tlačítky ::Přepočítat:: a ::Vyprázdnit::. Tlačítkem ::Objednat:: v nákupním košíku začnete proces objednávání, který můžete kdykoliv přerušit. Tlačítkem ::Závazně objednat:: definitivně potvrzujete Vaši objednávku. Pokud opustíte náš obchod pomocí, bude obsah Vašeho nákupního košíku uchován do Vašeho dalšího přihlášení. Vaše předešlé objednávky a jejich stav můžete sledovat pokud jste se před objednávkou zaregistrovali po přihlášení na ::Uživatel::.

Na základě Vaší potvrzené objednávky, Vám do Vaší e-mailové schránky bude zaslán potvrzující e-mail s vámi zadanými objednacími údaji. Průběžně budete informování e-mailem o stavu objednávky. Zasílání zboží do zahraničí je možné - více informací v obchodních podmínkách.

Ceny objednaného zboží jsou konečné, včetně DPH a jsou platné do doby zaslání zboží zákazníkovi, provozovatel je plátcem DPH.

Záruka a reklamace - Reklamační řád

Práva a povinnosti prodávajícího

Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V takovém případě je povinnen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné, jsme plátci DPH. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout ihned při převzetí a platbě dobírkové částky dopravci. Zjistí-li kupující, že zboží má porušený obal, či zboží je např: poničené přepravou, rozbité apod. musí reklamaci uplatnit sepsáním reklamačního protokolu neodkladně u přepravce (Česká pošta) a tím zboží nepřevzít. Pouze tak může být reklamace poničeného zboží dopravou uznána. V případě, že kupující nezkontroluje obsah zásilky přímo při převzetí u dopravce, pozdější reklamace z důvodu poškození při přepravě nebude uznána. Prodejsperku.cz expeduje pouze zboží v řádné kvalitě a nikoliv vadné či jakýmkoliv způsobem poškozené. K možnému poškození zboží tudíž může dojít pouze při přepravě a proto je nutné zásilku zkontrolovat přímo při převzetí u přepravce. Povinností kupujícího je taktéž bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných skrytých závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem prodávajícího. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží řeší (viz Obchodní podmínky).

Reklamační řád

Prodejsperku.cz poskytuje záruku na zboží v rozsahu ustanovení obecně platných předpisů. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů: zasláním e-mailu nebo prostřednictvím pošty. Poškození zboží a reklamace poškozeného zboží přepravou řeší bod 2 reklamačního řádu. Reklamace se nevztahuje na poškozené zboží nevhodným používáním (např: úmyslným přetžením, rozbitím, nevhodnou manipulací atd). V případě poničeného obalu zboží při převzetí balíku, je nutné reklamaci uplatnit u České pošty a to ihned po převzetí. Při podání reklamace je nutno předložit: reklamované zboží v kompletním stavu (tj. např. u vypadlých zirkonových kamenů včetně těchto kamenů), kopii nebo originál prodejního dokladu (faktury) - při nesplnění těchto podmínek nebude reklamace uznána. Budeme velmi rádi, pokud přiložíte i stručný popis závady a jak k ní došlo, abychom mohli reklamaci co možná nejdříve vyřídit. Reklamace je nutné zaslat vždy doporučeně (ne na dobírku) na adresu uvedenou na faktuře. Reklamaci může vyřídit i jiný e-shop provozovaný prodávajícím za dodržení všech zákonných podmínek. Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly: neodborným použitím, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy. Reklamace se nevztahuje na zničené zboží dodané v nekompletním stavu prodávajícímu, či jinak poničené nevhodným užíváním (např.odřené, ohnuté, přetržené atd.) Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, výměnu zboží, případně vrácení peněz.

Postup v případě reklamace zboží zákazníkem:

Kupující je povinen informovat bez zbytečného odkladu o vzniklé vadě prodávajícího prokazatelně emailem nebo písemně ihned po zjištění vady
Kupující zašle reklamované zboží doporučeně (nikoliv na dobírku) prodávajícímu na adresu uvedenou na proformafaktuře a to pouze a výlučně na své vlastní náklady, které vždy kupující hradí sám.
Prodávající neručí za škody na zboží vzniklé během přepravy k němu, proto je kupující povinen zboží řádně zabalit a pojistit. V případě, že zboží bude poškozeno přepravou, prodejce za takovou škodu neručí.
O odeslání zboží k reklamaci je kupující povinen prodávajícího informovat bez zbytečného odkladu prodávající emailem.
Kupující je povinen k reklamovanému zboží přiložit fotokopii nebo originál proformafaktury a podepsaný průvodní dopis, kde popíše jasně a zřetelně vadu a tento dopis opatří datumem a svým podpisem. Doporučujeme přiložit i číslo běžného účtu, který v případě potřeby prodejce použije pro úhradu kupujícímu.